OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH

Radcowie prawni i aplikanci radcowscy zamieszkali na terenie danego okręgu tworzą okręgową izbę radców prawnych. Uchwałę o utworzeniu i terenie działania okręgowej izby radców prawnych podejmuje Krajowa Rada Radców Prawnych, biorąc pod uwagę zasadniczy podział terytorialny państwa.

W zgromadzeniu okręgowej izby radców prawnych uczestniczą wszyscy radcowie prawni należący do danej izby oraz, bez prawa głosu, aplikanci radcowscy tej izby.
Jeżeli liczba członków okręgowej izby radców prawnych przekracza 300 osób, zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych stanowią delegaci wybrani na zebraniach zwołanych dla poszczególnych rejonów, objętych działalnością danej izby.
Zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych zwołuje rada okręgowej izby raz do roku.
Do uprawnień zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych należy:

 • ustalanie liczby członków rady okręgowej izby radców prawnych;
 • wybór dziekana rady okręgowej izby radców prawnych oraz pozostałych członków rady;
 • ustalanie liczby członków okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu dyscyplinarnego oraz ich wybór;
 • wybór rzecznika dyscyplinarnego;
 • uchwalanie budżetu okręgowej izby radców prawnych i zatwierdzanie sprawozdań rady okręgowej izby radców prawnych z jego wykonania oraz rocznych lub okresowych planów pracy rady okręgowej izby;
 • dokonywanie podziału terenu działania okręgowej izby radców prawnych na rejony, o których mowa w ust. 2, i ustalenie liczby delegatów na zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych z poszczególnych rejonów;
 • odwoływanie organów okręgowej izby radców prawnych lub poszczególnych członków tych organów;
 • ocena działalności organów okręgowej izby radców prawnych;
 • wybór delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych;

Działalnością okręgowej izby radców prawnych kieruje rada okręgowej izby radców prawnych.Organem wykonawczym rady okręgowej izby radców prawnych jest jej prezydium, które stanowią dziekan oraz wybrani przez radę wicedziekani, sekretarz, skarbnik i członkowie. Do zakresu działania rady okręgowej izby radców prawnych należy w szczególności:

 • reprezentowanie interesów zawodowych członków okręgowej izby radców prawnych;
 • doskonalenie zawodowe radców prawnych;
 • nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez radców prawnych i aplikantów radcowskich;
 • występowanie do organów rejestrowych lub ewidencyjnych z wnioskiem o wszczęcie postępowania o wykreślenie z rejestru lub ewidencji podmiotu prowadzącego działalność w zakresie pomocy prawnej niezgodnie z przepisami niniejszej ustawy;

Jeżeli poszukują Państwo profesjonalej pomocy radców prawnych prosimy zapoznać się z ofertą usług radców prawnych zaprezentowaną tutaj.

O NAS

MFLegal Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach działalności prowadzonej przez naszych Partnerów. Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach skarg kasacyjnych, apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty, a także prawa medycznego spadkowego, rozwódów i odszkodowań.

KONTAKT