PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI

Podstawy prawne dochodzenia odszkodowania

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarz może wykonywać zawód w wielu formach i postaciach to jest:
a) umowy o pracę,
b) umowy cywilnoprawnej,
c) indywidualnej praktyki lekarskiej,
d) indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej,
e) grupowej praktyki lekarskiej w formie spółki (cywilnej lub partnerskiej,
 
Wadliwe działanie lub zaniechanie personelu medycznego, które jest zawinione i w wyniku którego pacjent doznał szkody, stanowi podstawę odpowiedzialności cywilnoprawnej personelu medycznego. Zależnie od podstawy lekarz może ponosić odpowiedzialność wobec pacjenta za szkodę medyczną wyrządzoną mu z własnej winy na podstawie art. 415 k.c. Może to być  odpowiedzialność solidarna z podmiotem leczniczym. Pokrzywdzony jest uprawniony wnieść pozew tylko przeciwko podmiotowi, tylko przeciwko lekarzowi lub pozwać solidarnie obu. W przypadku praktyki prywatnej podstawowa odpowiedzialność wynika z art. 415 k.c., co nie może  wykluczyć  odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy między pacjentem a lekarzem jeżeli zostały wykonywane inne usługi medyczne (art. 471 k.c.).

 W przypadku leczenia prywatnego zawierana jest  z lekarzem umowa o świadczenie usług medycznych co powoduje,  że  lekarz ponosi wobec pacjenta odpowiedzialność w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania tej umowy na podstawie art. 471 k.c. Okolicznościami, które wpływają na odpowiedzialnością jest wina, szkoda oraz związek przyczynowy.

Wina

Wina w rozumieniu art. 415 k.c. ujmowana bywa szeroko, jako kategoria obejmująca dwa elementy - obiektywny i subiektywny. Pierwszy z nich oznacza bezprawność działania lub zaniechania osoby odpowiedzialnej za szkodę, drugi zaś wiąże się z nastawieniem psychicznym sprawcy do czynu, a więc stanowi winę w ścisłym tego słowa znaczeniu. W sferze odpowiedzialności deliktowej wyróżnia się winę umyślną (dolus) i winę nieumyślną (culpa).

Szkoda

Szkodę majątkową stanowi różnica między obecnym stanem majątkowym poszkodowanego a tym stanem, jaki by istniał, gdyby nie nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Zadaniem wynagrodzenia szkody jest wyrównanie tej różnicy. Natomiast odszkodowanie obejmuje wszystkie utracone korzyści, a więc i utracone od chwili wypadku do momentu wytoczenia powództwa. Szkody majątkowej nie można utożsamiać ze szkodą na mieniu. Typem bowiem szkody majątkowej jest także tzw. szkoda na osobie. W pojęciu szkody mieści się zarówno damnum emergens, jak i lucrum cessans. Należy wprawdzie przyznać, że o ile wysokość szkody w tej pierwszej postaci najczęściej ustalić można w sposób obiektywny, o tyle określenie wartości utraconych korzyści jest w pewnej mierze zależne od odczucia pokrzywdzonego.

Związek przyczynowy

Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. W powyższych granicach, w razie braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.  Doświadczenie życiowe , że czym innym jest zdarzenie sprawcze a czym innym jego skutki w postaci rozstroju zdrowia. Te ostatnie zwykle pojawiają się po pewnym czasie, mogą być typowe i dające się przewidzieć ale także nietypowe, czy wręcz wyjątkowe, mogą być też różne i to w sposób dający się wyodrębnić co do rodzaju i czasu powstania, przez co można mówić o kilku skutkach i szkodach różnych. Nie da się wykluczyć, że wymagalność roszczeń co do niektórych szkód przypada wcześniej a co do innych później, w związku z czym także inaczej należy tu liczyć terminy przedawnienia z art. 442 § 1 kc.Bez opinii biegłego nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem Sądu, że stan rozstroju zdrowia, który zaistniał po określonej dacie, nie był nową szkodą lecz tylko większym rozmiarem szkody już istniejącej.

 

Jeżeli poszukują Państwo pomocy prawnej w sprawach odszkodowań prosimy zapoznać się z ofertą usług radców prawnych z Bydgoszczy zaprezentowaną tutaj.

O NAS

MFLegal Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach działalności prowadzonej przez naszych Partnerów. Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach skarg kasacyjnych, apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty, a także prawa medycznego spadkowego, rozwódów i odszkodowań.

KONTAKT