ODSZKODOWANIA

Profesjonalna pomoc prawna przy dochodzeniu odszkodowań. Oferujemy Państwu pomoc w sprawach błędów medycznych, wypadków komunikacyjnych i ochrony dóbr osobistych. Udzielając pomocy prawnej zwracamy szczególną uwagę na indywidualne doradztwo względem każdego klienta. Dokładając najwyższej staranności w celu zapewnienia ochrony praw naszych klientów zapewniamy, że podejmowane przez nasz zespoł działania spełniają wszystkie prawne wymagania.

Pomagamy w sprawach odpowiedzialności za szkody wyrządzone ruchem wszelkich mechanicznych środków komunikacji poruszanych za pomocą sił przyrody, naruszeń dóbr osobistych i wadliwego działania personelu medycznego, w wyniku którego pacjent doznał szkody.

 

Podstawy odpowiedzialności

Wadliwe działanie lub zaniechanie personelu medycznego, które jest zawinione i w wyniku którego pacjent doznał szkody, stanowi podstawę odpowiedzialności cywilnoprawnej personelu medycznego. Zależnie od podstawy lekarz może ponosić odpowiedzialność wobec pacjenta za szkodę medyczną wyrządzoną mu z własnej winy na podstawie art. 415 k.c.

Błędy medyczne

Brak przestrzegania aktualnych wymogów wiedzy medycznej. Za winę lekarza uznać błędny sposób leczenia, który rozmija się ze wskazaniami wiedzy i sztuki lekarskiej, przy pominięciu innych metod leczenia oraz zwłoka z zasięgnięciem opinii lekarza specjalisty. Zapraszamy do kontaktu w sprawie pomocy prawnej.

Roszczenia odszkodowawcze

W sytuacji wykazania lekarzowi winy, wykazania szkody oraz adekwatnego związku przyczynowego między winą a szkodą, pacjentowi jest uprawniony do żądania odszkodowanie. Norma z  art. 361 § 2 k.c. mówi, iż naprawienie szkody poniesionej przez pacjenta obejmuje straty, jakie poniósł oraz korzyści, jakie mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Przedawnienie roszczeń

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu.  Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia.

Wypadek komunikacyjny

Wypadek komunikacyjny to zdarzenie (wypadek) w ruchu lądowym, morskim lub powietrznym, w którym uczestniczy co najmniej jeden pojazd (z napędem silnikowym lub bez takiego napędu) oraz którego skutkiem są szkody w majątku lub szkody na osobach w nim uczestniczących.

Podstawa odpowiedzialności za wypadek komunikacyjny

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem wszelkich mechanicznych środków komunikacji poruszanych za pomocą sił przyrody oparta została na zasadzie ryzyka.

Przesłanki odpowiedzialności

Art. 436 § 2k.c. przewiduje wyjątki od odpowiedzialności na zasadzie ryzyka.  Przewiduje się odpowiedzialność na zasadach ogólnych w dwóch wypadkach: w razie zderzenia się pojazdów mechanicznych oraz przy przewozie z grzeczności.

Podmioty odpowiedzialne

Odpowiedzialność z tytułu wypadku drogowego ponosi przede wszystkim samoistny posiadacz pojazdu mechanicznego. Zwolnienie posiadacza samoistnego od odpowiedzialności określonej w art. 436 § 1 k.c. następuje m.in. na skutek oddania pojazdu w posiadanie zależne.

Wynagrodzenie szkód

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty.

Wysokość odszkodowania

Osoba piesza przechodząca przez jezdnię w miejscu oznaczonym powinna mieć zapewnione maksymalne bezpieczeństwo. Wprawdzie przechodzący przez jezdnię obowiązany jest zachować szczególną ostrożność i przed wejściem na jezdnię upewnić się, czy nadjeżdżające pojazdy znajdują się w bezpiecznej odległości, jednak obowiązek tym większej szczególnej ostrożności ciąży na kierowcy, który musi zawsze liczyć się z możliwością pojawienia się na jezdni osoby pieszej, jest więc obowiązany zmniejszyć szybkość do granic pozwalających w razie potrzeby na natychmiastowe zatrzymanie pojazdu.

Dochodzenie odszkodowania

W przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem uczestnicząca w nim osoba objęta tym ubezpieczeniem jest ponadto obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o zdarzeniu zakładu ubezpieczeń, udzielając mu niezbędnych wyjaśnień i przekazując posiadane informacje. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.

Naprawienie szkody

Przywrócenie rzeczy uszkodzonej do stanu poprzedniego polega na doprowadzeniu jej do stanu używalności w takim zakresie, jaki istniał przed wyrządzeniem szkody. Jeżeli do osiągnięcia tego celu konieczne jest użycie nowych elementów, to poniesione na nie wydatki wchodzą w skład kosztów naprawienia szkody przez przywrócenie rzeczy do stanu poprzedniego. W konsekwencji powyższe wydatki obciążają osobę odpowiedzialną za szkodę.

Naruszenie dóbr osobistych

Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne.

Wypłata odszkodowania

Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

O NAS

MFLegal Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach działalności prowadzonej przez naszych Partnerów. Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach skarg kasacyjnych, apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty, a także prawa medycznego spadkowego, rozwódów i odszkodowań.

KONTAKT