WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA

Warunki i sposoby określenia wysokości odszkodowania

Przyczynienie się poszkodowanego do wyrządzenia szkody

Osoba piesza przechodząca przez jezdnię w miejscu oznaczonym powinna mieć zapewnione maksymalne bezpieczeństwo. Wprawdzie przechodzący przez jezdnię obowiązany jest zachować szczególną ostrożność i przed wejściem na jezdnię upewnić się, czy nadjeżdżające pojazdy znajdują się w bezpiecznej odległości, jednak obowiązek tym większej szczególnej ostrożności ciąży na kierowcy, który musi zawsze liczyć się z możliwością pojawienia się na jezdni osoby pieszej, jest więc obowiązany zmniejszyć szybkość do granic pozwalających w razie potrzeby na natychmiastowe zatrzymanie pojazdu. W związku z tym kierowca ma obowiązek obserwowania nie tylko jezdni, ale również przylegającego do jezdni w miejscu przejścia chodnika, aby upewnić się, czy nikt nie wkracza na jezdnię, a jeżeli wkracza, to natychmiast hamować, zanim przechodzień znajdzie się na torze jazdy samochodu.

W razie zderzenia się dwóch pojazdów mechanicznych przyczynienie się posiadacza pojazdu przewożącego osobę dla niego obcą do powstania doznanej przez nią szkody nie uzasadnia obniżenia odszkodowania należnego tej osobie od posiadacza drugiego pojazdu. Natomiast w razie przyczynienia się pokrzywdzonego do powstania wypadku, osoby mu najbliższe i pozostające z nim we wspólnocie domowej, które w wypadku tym również doznały szkody, ponoszą skutki prawne tego przyczynienia się na równi z przyczyniającym się.

 Gdy poszkodowany, który przyczynił się do powstania szkody i któremu przyznano świadczenie z obowiązkowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, dochodzi odszkodowania od posiadacza lub kierowcy pojazdu mechanicznego z tytułu ich odpowiedzialności cywilnej oraz od  Zakładu Ubezpieczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, odszkodowanie przysługujące mu od tych osób określa się w ten sposób, że najpierw zmniejsza się odpowiednio obowiązek naprawienia szkody (art. 362 kc), po czym od tak ustalonej sumy odlicza się świadczenie przyznane poszkodowanemu z obowiązkowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

W przypadku, gdy poszkodowany, który przyczynił się do powstania szkody w wypadku drogowym, otrzymał kwotę od Zakładu Ubezpieczeń na poczet odszkodowania należnego od ubezpieczonego od nieszczęśliwych wypadków odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody lub innej osoby odpowiedzialnej za szkodę, sąd powinien najpierw odpowiednio zmniejszyć obowiązek naprawienia szkody (art. 362 kc), a następnie od tak obniżonej sumy potrącić kwotę wypłaconą przez Zakład  Ubezpieczeń i zasądzić na rzecz poszkodowanego jedynie nie pokrytą przez Zakład  Ubezpieczeń część tego obniżonego odszkodowania.

Uzyskane korzyści

Ubezpieczenie AC polepsza sytuację właściciela samochodu, a nie sytuację sprawcy szkody. Sprawca szkody nie może uwolnić się od odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną innej osobie zarzutem, że szkodę tę wyrównałby zakład ubezpieczeń, gdyby ta inna osoba z zakładem ubezpieczeń zawarła stosowną umowę.Zasiłek pogrzebowy przewidziany w  wypłacony  w szczególności dzieciom, w związku ze śmiercią pracownika w wyniku wypadku komunikacyjnego, nie podlega zaliczeniu na poczet należnego od Zakładu Ubezpieczeń odszkodowania z tytułu zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu. Również odprawa pośmiertna nie podlega zaliczeniu na poczet świadczenia przysługującego poszkodowanemu z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego.

Miarkowanie wysokości odszkodowania

Art. 440 kc, przewidujący możliwość ograniczenia zakresu obowiązku naprawienia szkody, nie ma zastosowania, gdy zobowiązany jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. W sytuacji gdy uprawniony ma jedno roszczenie, którego może dochodzić od dwu lub więcej osób na mocy różnych podstaw, należy w drodze analogii stosować odpowiednio przepisy o solidarności, a w szczególności art. 366 kc.

Jeżeli poszukują Państwo pomocy prawnej w sprawach odszkodowań prosimy zapoznać się z ofertą usług radców prawnych z Bydgoszczy zaprezentowaną tutaj.

O NAS

MFLegal Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach działalności prowadzonej przez naszych Partnerów. Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach skarg kasacyjnych, apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty, a także prawa medycznego spadkowego, rozwódów i odszkodowań.

KONTAKT