FORMA UMOWY POŻYCZKI

Formę umowy pożyczki określa 720 § 2. k.c., który mówi, że umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem. Postanowienia te staną się nieaktualne z dniem 8.09.2016 r., bowiem wtedy wchodzi w życie nowela  zgodnie z którą umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych będzie wymagać zachowania formy dokumentowej.
            Brak zachowaniem formy pisemnej zgodnie z art. 74 § 1. k.c.  ma ten skutek, że nie jest w sporze dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności.   Jednakże mimo niezachowania formy pisemnej przewidzianej dla celów dowodowych, dowód ze świadków lub dowód z przesłuchania stron jest dopuszczalny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę, jeżeli żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą albo jeżeli fakt dokonania czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma. Przepisów o formie pisemnej przewidzianej dla celów dowodowych nie stosuje się do czynności prawnych w stosunkach między przedsiębiorcami
            Nowa forma dokumentowa została określona w jeszcze nieobowiązujących przepisach art. 77(2) i 77(2) k.c.. Zgodnie z nimi dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. Do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Zmiana ma na celu zliberalizowanie wymogu formy dla umowy pożyczki w ten sposób, że formę pisemną zastępuje się wymogiem formy dokumentowej ad probationem, a ponadto ogranicza się obowiązek jej zachowania do sytuacji, gdy pożyczka przenosi tysiąc złotych.  Fakt zawarcia takiej umowy i jej treść będą mogły być dowodzone w postępowaniu cywilnym przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków dowodowych (w tym także zeznań świadków i stron).

Radca prawny z Bydgoszczy pomoże w sprawach egzekucji administracyjnych, interpretacji podatkowych, odzyskiwania VAT oraz opodatkowania pożyczek. Więcej o naszych usługach TUTAJ

 

O NAS

MFLegal Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach działalności prowadzonej przez naszych Partnerów. Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach skarg kasacyjnych, apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty, a także prawa medycznego spadkowego, rozwódów i odszkodowań.

KONTAKT