PODATKI

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w dziedzinie prawa podatkowego. Oferujemy Państwu pomoc w sprawach podatków dochodowych od osób fizycznych, VAT i podatku od czynności cywilnoprawnych. Udzielając pomocy prawnej zwaracamy szczególną uwagę na indywidualne doradztwo względem każdego klienta. Dokładając najwyższej staranności w celu zapewnienia ochrony praw naszych klientów zapewniamy, że podejmowane przez nasz zespoł działania spełniają wszystkie prawne wymagania.

Pomagamy w sprawach egzekucji administracyjnych, interpretacji podatkowych, odzyskiwania VAT oraz opodatkowania pożyczek.

 

Konstrukcja cywilna umowy pożyczki

Zgodnie z art. 720 § 1. k.c.  przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Forma umowy pożyczki dla celów PCC

Formę umowy pożyczki określa 720 § 2. k.c., który mówi, że umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem. Postanowienia te staną się nieaktualne z dniem 8.09.2016 r., bowiem wtedy wchodzi w życie nowela  zgodnie z którą umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych będzie wymagać zachowania formy dokumentowej.

Umowa pożyczki a kredyt dla celów PCC

Z punktu widzenia płaszczyzny podmiotowej, trzeba zauważyć, że kredytodawcą może być tylko podmiot bankowy, z kolei  pożyczki może udzielać każdy podmiot. To kryterium przestaje mieć znaczenie, gdy pożyczkodawcą jest bank. Zgodnie z art. 11 ust. 1 Prawa bankowego określa przykładowo, jakie działania są czynnościami bankowymi, lecz nie ulega wątpliwości, że niektóre z wymienionych działań mogą być wykonywane także przez podmioty nie będące bankami.

Formy nieprawidłowe umowy pożyczki dla celów PCC

Zgodnie z treścią przepisu art. 720 § 1 k.c. przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Zatem przedmiotem pożyczki mogą być pieniądz, jak również  rzeczy oznaczone co do gatunku.  Pojęcie tych rzeczy - niemożliwe do generalnego określenia - należy oceniać według woli stron w każdym konkretnym przypadku. Przykładem rzeczy, które można oznaczyć co do gatunku, są płody rolne, surowce, towary przemysłowe.

Wydanie przedmiotu pożyczki dla celów PCC

Konsekwencją konsensualności umowy pożyczki jest to, iż moment wydania przedmiotu pożyczki może oderwać się od momentu zawarcia umowy.  Zgodnie z art. 455 k.c. jeżeli termin wydania przedmiotu pożyczki nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania. Na podstawie art. 722 k.c. roszczenie biorącego pożyczkę o wydanie przedmiotu pożyczki przedawnia się z upływem sześciu miesięcy od chwili, gdy przedmiot miał być wydany. Przepis ten ma także zastosowanie także do pożyczek udzielanych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej jako przepis szczególny do art. 118 k.c.

Przedmiot opodatkowania umowy pożyczki dla celów PCC

Od 1 stycznia 2001 r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.jedn.: Dz. U. 2005 r. Nr 41 poz. 399) umowa pożyczki nie podlega opłacie skarbowej, lecz podatkowi od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy).  Zgodnie z art. 1 ust. 1. pkt 1 b) podatkowi podlegają  umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Ponadto na podstawie litery j) podatkowi podlegają umowy depozytu nieprawidłowego.

Miejsce opodatkowania umowy pożyczki dla celów PCC

Kwestia miejsca opodatkowanej czynności w odniesieniu do  umowy   pożyczki nie jest jasno uregulowana  w u.p.c.c. Dotyczy to przede wszystkim pożyczek zagranicznych. Pod tym pojęciem można rozumieć zarówno udzielanie pożyczek podmiotom zagranicznym, a także zaciąganie pożyczek u takich podmiotów. Zgodnie z art. 1 ust 4  u.p.c.c  czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi,   jeżeli ich przedmiotem są...

Obowiązek podatkowy z umowy pożyczki dla celów PCC

Obowiązek podatkowy zgodnie z art. 4 ust 1 oraz 4 u.p.c.c powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej lub   z chwilą powołania się przez podatnika na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej – jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku, a następnie powołuje się przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt jej dokonania.

Podstawa i stawka umowy pożyczki dla celów PCC

Obowiązek podatkowy zgodnie z art. 4 ust 1 oraz 4 u.p.c.c powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej lub   z chwilą powołania się przez podatnika na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej – jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku, a następnie powołuje się przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt jej dokonania.

Zwolnienia podatkowe umowy pożyczki z PCC

Ustawa o p.c.c. zawiera także w art. 8 i 9 katalog przedmiotowych i podmiotowych zwolnień  od podatku. Co do tego pierwszego oprócz bardziej „egzotycznych” wskazać należy na organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonają czynności cywilnoprawnych wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego, jednostki samorządu terytorialnego oraz Skarb Państwa. Dużo szersze zastosowanie mają zwolnienia przedmiotowej.

Zapłata i zwrot PCC od umowy pożyczki

Ustawa w art. 10 stanowi, ze podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika. Notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego.   Płatnicy obowiązani są uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku.

Opodatkowanie umowy pożyczki podatkiem VAT

Umowa pożyczki co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnprawnych. W art. 2 pkt 4 ustawa  u.p.c.c. stanowi jednak, że nie podlegają podatkowi PCC czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest ...

Zwolnienie umowy pożyczki z podatku VAT

W celu określenia, czy dane świadczenie podlega opodatkowaniu VAT (lub jest zwolnione z opodatkowania VAT) należy ustalić ...

Działalność pożyczkowa jako przedmiot działalności gospodarczej

Zgodnie ze art. 15 ust. 1 i ust. 2 u.p.t.u. warunkiem uznania, że dany podmiot działa w charakterze podatnika podatku VAT jest ustalenie, iż prowadzi on zawodowo działalność gospodarczą w danym zakresie. Artykuł ten mówi, że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.

Podstawa opodatkowania pożyczki PIT

Istota umowy pożyczki została sformułowana w art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.). Stosownie do ww. przepisu, przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Przychody z odsetek a PIT

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 10 ust 1 pkt 7 u.p.o.f za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się odsetki od pożyczek. Definicja pojęcia "odsetki" przyjęta w prawie cywilnym powinna znaleźć zastosowanie także w prawie podatkowym.  Odsetki od pożyczek, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f., uznać należy wszelkiego rodzaju wynagrodzenie za korzystanie z cudzego kapitału, niezależnie od sposobu i formy ich obliczania.

Opodatkowanie umorzonych pożyczek a PIT

Zgodnie z 14 ust 2 pkt 6 przychodem z działalności gospodarczej są wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 6 ustawy, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy. Wyjątek mówi, że do przychodów  nie zalicza się kwoty stanowiącej równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także umorzonych pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem restrukturyzacyjnym lub postępowaniem upadłościowym.

Pożyczki nieoprocentowane a PIT

Udzielenie nieoprocentowanej pożyczki pieniężnej jest świadczeniem nieodpłatnym, którego istota tkwi w możliwości korzystania z cudzego kapitału bez konieczności ponoszenia ze swej strony jakichkolwiek ciężarów.  Wartość otrzymanej nieoprocentowanej pożyczki wyraża się sumą odsetek, jakie pożyczkobiorca musiałby zapłacić, gdyby pożyczka była oprocentowana (gdyby świadczenie było odpłatne). Pod pojęciem nieodpłatnych świadczeń należy rozumieć korzyści wynikające z nieodpłatnego korzystania z cudzych rzeczy, także pieniędzy. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych  nie określa, co należy rozumieć pod pojęciem „nieodpłatnego świadczenia”.

JST jako podmioty uprawnione do zwrotu VAT

Uprawnionymi do wszczęcia postępowania w sprawie odzyskania podatku VAT są Jednostki Samorządu Terytorialnego. Sprawy dotyczy głównie sytuacji gdzie jednostka od wielu lat realizuje projekty inwestycyjne na swoim terenie. Część zrealizowanych przez jednostkę projektów inwestycyjnych mogła została dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa. W efekcie powyższych inwestycji, powstały elementy infrastruktury stanowiące własność jednostki.

Zakład budżetowy przy zwrocie VAT

Podmioty, które wykorzystują mienie jednostki samorządu terytorialnego.

Z momentem zakończenia poszczególnych projektów, jednostka sukcesywnie przekazuje do nieodpłatnego używania powstałe w ramach opisanych Inwestycji elementy infrastruktury zakładowi.

Urząd jednostki samorządu przy zwrocie VAT

Urzędy realizują jedynie zadania o charakterze administracyjnym, organizacyjnym i technicznym. Dlatego nie ma możliwości rozdzielenia jednostki samorządowej od urzędu. Powinna być zatem jedna deklaracja VAT dla JST i dla urzędu. Tak też uważają dyrektorzy izb skarbowych.

Spółka z o.o. samorządu przy zwrocie VAT

Sprawa dotyczy sytuacja gdzie jednostka realizuje inwestycje w zakresie infrastruktury, której głównym celem jest poprawa warunków i jakości życia mieszkańców, a po zrealizowaniu przedsięwzięcia jednostka nie będzie operatorem, gdyż ww. infrastruktura zostanie przekazana w nieodpłatne użytkowanie do  spółka z o.o.  i spółka ta będzie ponosiła koszty utrzymania sieci i będzie pobierała opłaty od użytkowników indywidualnych to w rozliczeniach z urzędem skarbowym nie stosuje prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w ww. zakresie.

Podstawa prawna przy zwrocie VAT

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynika z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 tej ustawy.

Przekazanie majątku przy zwrocie VAT

Przekazanie przez jednostkę zrealizowanych Inwestycji do nieodpłatnego używania na rzecz Zakładu jest czynnością pozostającą poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT, gdyż jest to jedynie przesunięcie majątkowe dokonywane w ramach tej samej osoby prawnej. Podobnie nie można uznać, że w sytuacji, gdy samorządowy zakład budżetowy wykonuje powierzone przez jednostkę zadania, nawiązuje się pomiędzy nimi stosunek prawny, w którym następuje wymiana świadczeń. Zakład wykonuje bowiem powierzone mu zadania w imieniu i na rzecz jednostki.

Odliczenia przy zwrocie VAT

Jeżeli jednostka nie odliczyła podatku naliczonego związanego z realizacją Inwestycji, będzie ona uprawniona do złożenia deklaracji korygujących za poszczególne okresy, w których wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, a w których wykazane zostaną kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur dokumentujących realizację Inwestycji do zwrotu. Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 13 ustawy o VAT, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

O NAS

MFLegal Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach działalności prowadzonej przez naszych Partnerów. Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach skarg kasacyjnych, apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty, a także prawa medycznego spadkowego, rozwódów i odszkodowań.

KONTAKT