UMOWA POŻYCZKI A KREDYT

Trudno nie zgodzić się z twierdzeniem, że istnieje duże podobieństwo umowy kredytu (art. 69 Prawa bankowego) i umowy pożyczki (art. 78 Prawa bankowego, art. 720-724 k.c.), przede wszystkim z uwagi na zbieżność funkcji tych umów. Zwraca się jednak jednocześnie uwagę na występujące pomiędzy nimi istotne różnice, nakazujące traktować je jako odrębne typy umów. W szczególności akcentuje się, że umowa kredytu nie jest odmianą umowy pożyczki.  Z punktu widzenia płaszczyzny podmiotowej, trzeba zauważyć, że kredytodawcą może być tylko podmiot bankowy, z kolei  pożyczki może udzielać każdy podmiot. To kryterium przestaje mieć znaczenie, gdy pożyczkodawcą jest bank. Zgodnie z art. 11 ust. 1 Prawa bankowego określa przykładowo, jakie działania są czynnościami bankowymi, lecz nie ulega wątpliwości, że niektóre z wymienionych działań mogą być wykonywane także przez podmioty nie będące bankami. Także udzielanie pożyczek może mieć charakter czynności bankowej, jeżeli jest dokonywane na zasadach określonych w przepisach Prawa bankowego, bądź na zasadach ogólnych, określonych w art. 720 i następnych kc. Ponadto kredyt może być udzielony tylko na oznaczony cel i okres, a także za wynagrodzeniem co najmniej w postaci odsetek, natomiast umowa pożyczki nie musi określać przeznaczenia przedmiotu pożyczki, terminu jej zwrotu, odsetek. Przedmiotem pożyczki mogą być nie tylko środki pieniężne, ale także rzeczy oznaczone co do gatunku, natomiast przedmiotem kredytu mogą być tylko środki pieniężne. W literaturze pojawiają się głosy  przemawiające za  traktowaniem umowy kredytu jako odmiany umowy pożyczki.  W doktrynie wskazuje się także na swoistą cechę umowy kredytowej, która  przejawi w właściwym tylko dla banków, sposóbie oddawania - w ramach umowy kredytu - środków pieniężnych do dyspozycji kredytobiorców. Wynikiem tego ma być to, iż zobowiązanie banku do oddania do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych jest sprzężone z jego zobowiązaniem do prowadzenia - na zlecenie kredytobiorcy - rozliczeń pieniężnych w granicach sumy kredytu.  

Radca prawny z Bydgoszczy pomoże w sprawach egzekucji administracyjnych, interpretacji podatkowych, odzyskiwania VAT oraz opodatkowania pożyczek. Więcej o naszych usługach TUTAJ

 

O NAS

MFLegal Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach działalności prowadzonej przez naszych Partnerów. Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach skarg kasacyjnych, apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty, a także prawa medycznego spadkowego, rozwódów i odszkodowań.

KONTAKT