PRZYCHÓD Z ODSETEK OD POŻYCZKI A PIT

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 10 ust 1 pkt 7 u.p.o.f za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się odsetki od pożyczek. Definicja pojęcia "odsetki" przyjęta w prawie cywilnym powinna znaleźć zastosowanie także w prawie podatkowym.  Odsetki od pożyczek, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f., uznać należy wszelkiego rodzaju wynagrodzenie za korzystanie z cudzego kapitału, niezależnie od sposobu i formy ich obliczania. Natomiast pod względem przedmiotowo rozróżnieniu podlega stawka podatkowa. Zgodnie bowiem z art. 30a ust 1 pkt 1 u.p.o.f od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej. Także odsetki za bezumowne korzystanie z kapitału podlegają pod ogólną skale podatkową. W zależności od stanu faktycznego można kwalifikować przychody z obrotu wierzytelnościami do źródła z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych. Istotne jest, czy nabycie wierzytelności wiąże się w sposób ścisły z prowadzoną działalności gospodarczą czy też nie ma bezpośredniego związku z prowadzoną, działalnością i wówczas przychód (stratę) ze zbycia wierzytelności, zalicza się do źródeł z kapitałów pieniężnych. Odsetki od pożyczek tylko wówczas będą stanowić odrębne źródło przychodów, określone w art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f., jeżeli nie są uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej podatnika. Jeżeli jej przedmiotem jest udzielanie pożyczek, odsetki od tych pożyczek są przychodami z działalności gospodarczej, a nie z kapitałów pieniężnych.
Wskazać należy także, że istnieje pogląd, że art. 17 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. nakazuje uznawać za kapitały pieniężne odsetki od pożyczek, a nie ogólnie wynagrodzenie za udostępnienie kapitału, co prowadziłoby do rozszerzającej wykładni pojęcia "odsetki" i w konsekwencji do niezasadnego rozszerzenia zakresu stosowania zryczałtowanego podatku dochodowego, z zastosowaniem stawki 19% na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f.. Oznacza to ma, że przy braku zastrzeżenia w umowie wynagrodzenia w formie odsetek, wynagrodzenie to nie może zostać uznane za pochodzące ze źródła z art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f. Odróżnić należy odsetki jako wynagrodzenie za udostępnienie środków pieniężnych, liczone za pomocą stopy procentowej i w stosunku do kapitału, od zwykłego wynagrodzenia za korzystanie z cudzego kapitału, dopuszczalnego na zasadzie swobody umów; możliwe są także kombinacje obu wariantów. Tym samym brak ma być podstaw do opodatkowania takiego dochodu wedle korzystniejszej dla strony stawki 19%. Jednak dominuje przekonanie o jednolitym taktowaniu wszelkiego rodzaju wynagrodzenie za korzystanie z cudzego kapitału, niezależnie od sposobu i formy jego obliczania.

          

W zakresie momentu uzyskania przychodu wskazać należy, że zgodnie z art. 11 ust. 1 u.p.o.f przychodami, co do zasady,  są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne. Z kolei z art. 14 ust. 3 pkt 2 ustawy wynika, że nie stanowią przychodów naliczone, lecz nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek. Tym samym oczywistym jest że otrzymanie odsetek, czy to w formie gotówkowej lub bezgotówkowej powstanie przychodu podatkowego. Wątpliwości pojawiają się jednak w przypadku kapitalizacji. Tutaj istnieje duża rozbieżność opinii jak należy traktować kapitalizację w kontekście  powstania obowiązku podatkowego. Z jednej strony istnieją poglądy co do traktowania momentu  kapitalizacji jako wyznaczającego  moment powstania  przychodu podatkowego. Z drugiej strony wskazuje się, że w momencie kapitalizacji przysporzenie to niekoniecznie musi okazać się definitywne

Radca prawny z Bydgoszczy pomoże w sprawach egzekucji administracyjnych, interpretacji podatkowych, odzyskiwania VAT oraz opodatkowania pożyczek. Więcej o naszych usługach TUTAJ

 

O NAS

MFLegal Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach działalności prowadzonej przez naszych Partnerów. Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach skarg kasacyjnych, apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty, a także prawa medycznego spadkowego, rozwódów i odszkodowań.

KONTAKT