UMORZENIE POŻYCZKI A PIT

Zgodnie z 14 ust 2 pkt 6 przychodem z działalności gospodarczej są wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 6 ustawy, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy. Wyjątek mówi, że do przychodów  nie zalicza się kwoty stanowiącej równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także umorzonych pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem restrukturyzacyjnym lub postępowaniem upadłościowym.  Z umorzeniem nie należy utożsamiać opóźnienia w terminowej spłacie pożyczki przez zobowiązanego. Dopiero rezygnacja z należnych na podstawie umowy odsetek od udzielonej pożyczki może stanowić o jej udzieleniu bez oprocentowania i pozwala na zaliczenie ich do kategorii nieodpłatnych świadczeń otrzymanych przez pożyczkobiorcę. Opodatkowanie dotyczy samej umorzonej pożyczki, ale już nie odsetek od zobowiązań.  Opodatkowanie umorzenia następuje nawet wówczas gdy umorzenie dotyczyć tylko jednego z współpożyczkobiorców. Pojęcie „umorzenia” co do swej istoty tożsame jest z instytucją umorzenia zobowiązań cywilnoprawnych w postaci zwolnienia z długu. Dlatego skuteczne przejęcie długu przez osobę trzecią (art. 519 k.c.) stanowi dla dotychczasowego dłużnika umorzenie zobowiązania w rozumieniu. W takim wypadku przychód ma miejsce w tym roku podatkowym, w którym do podatnika-pożyczkobiorcy dotarło oświadczenie pożyczkodawcy o zwolnieniu z długu (umorzeniu). Jeżeli chodzi o przedawnienie to zastosowania mają do niego wszystkie przepisu k.c., w tym dotyczące przerwania przedawnienia(art. 123   k.c).
 

Radca prawny z Bydgoszczy pomoże w sprawach egzekucji administracyjnych, interpretacji podatkowych, odzyskiwania VAT oraz opodatkowania pożyczek. Więcej o naszych usługach TUTAJ

 

O NAS

MFLegal Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach działalności prowadzonej przez naszych Partnerów. Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach skarg kasacyjnych, apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty, a także prawa medycznego spadkowego, rozwódów i odszkodowań.

KONTAKT