ZWOLNIENIE PODATKOWE PCC

Ustawa o p.c.c. zawiera także w art. 8 i 9 katalog przedmiotowych i podmiotowych zwolnień  od podatku. Co do tego pierwszego oprócz bardziej „egzotycznych” wskazać należy na organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonają czynności cywilnoprawnych wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego, jednostki samorządu terytorialnego oraz Skarb Państwa. Dużo szersze zastosowanie mają zwolnienia przedmiotowej. W zakresie umów pożyczek zgodnie z ust 10 art. 9 zwalnia się od podatku  pożyczki udzielane:
a) przez przedsiębiorców niemających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, prowadzących działalność w zakresie kredytowania oraz udzielania pożyczek,
b) w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej między osobami bliskimi w wysokości przekraczającej określonej kwotę pod warunkiem:  złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych   w terminie 14 dni od daty dokonania czynności, z wyłączeniem przypadku, gdy umowa została zawarta w formie aktu notarialnego oraz udokumentowania otrzymania pieniędzy przez biorącego pożyczkę dowodem przekazania na jego rachunek płatniczy lub na jego inny rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, lub przekazem pocztowym,
c) na podstawie umowy zawartej między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej do wysokości kwoty niepodlegającej opodatkowaniu;
d) na podstawie umowy zawartej między innymi podmiotami niż osoby, o których mowa wyżej do łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty 5000 zł od jednego podmiotu i 25000 zł od wielu podmiotów - w okresach 3 kolejnych lat kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.,
e) z kas lub funduszów zakładowych, funduszów związków zawodowych, pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,  
f) z utworzonych w drodze ustawy innych funduszów celowych,
 i) przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej;

Wydaje się, ze najbardziej popularnym zwolnieniem jest to dotyczące osób bliskich oraz małych kwot. Sens tego zwolnienia podatkowego  sprowadza się do zniesienia obciążeń podatkowych w przypadku przesunięcia określonej kwoty pieniężnej w drodze pożyczki na rzecz osób należących do kręgu najbliższej rodziny oraz małych kwot. Konieczność udowodnienia faktu otrzymania pożyczki na rachunek bankowy ma na celu zapobieżenie nadużywaniu tej instytucji poprzez udzielanie fikcyjnych pożyczek. Cel ten zostanie osiągnięty nie tylko w przypadku przelania pożyczonych pieniędzy na konto bankowe pożyczkobiorcy, ale także w razie przekazania przedmiotu pożyczki na rzecz pożyczkobiorcy na inne konto bankowe wskazane w umowie, w szczególności na konto bankowe kontrahenta (wierzyciela) pożyczkobiorcy.  Brak złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od daty dokonania czynności, powoduje utratę prawa do zwolnienia z obowiązku podatkowego.

Radca prawny z Bydgoszczy pomoże w sprawach egzekucji administracyjnych, interpretacji podatkowych, odzyskiwania VAT oraz opodatkowania pożyczek. Więcej o naszych usługach TUTAJ

 

O NAS

MFLegal Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach działalności prowadzonej przez naszych Partnerów. Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach skarg kasacyjnych, apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty, a także prawa medycznego spadkowego, rozwódów i odszkodowań.

KONTAKT