Zakład budżetowy

Zakład budżetowy przy zwrocie VAT

Podmioty, które wykorzystują mienie jednostki samorządu terytorialnego.

Z momentem zakończenia poszczególnych projektów, jednostka sukcesywnie przekazuje do nieodpłatnego używania powstałe w ramach opisanych Inwestycji elementy infrastruktury zakładowi.

Zakład jest samorządowym zakładem budżetowym, działającym na podstawie Uchwały Rady. Zgodnie ze statutem Zakładem i całokształtem jego działalności kieruje Dyrektor, działając na podstawie statutu oraz pełnomocnictwa udzielonego przez władze Gminy. Dyrektora powołują i odwołują władze Gminy, które sprawuje także nadzór nad działalnością Zakładu. Przy użyciu przekazanej przez Gminę infrastruktury, Zakład świadczy usługi na rzecz mieszkańców Gminy, na podstawie pisemnych umów zawartych z odbiorcami. Usługi wykonywane przez Zakład są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Zakład jest odrębnym podatnikiem podatku od towarów i usług, składa deklaracje VAT, w których wykazuje sprzedaż opodatkowaną z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków.

Wytworzona w ramach projektu infrastruktura przekazana do użytkowania Zakładowi jest w całości wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Nie są świadczone za jej pomocą żadne czynności dodatkowe, które nie podlegałyby opodatkowaniu, bądź były od tego podatku zwolnione.

Zakłady budżetowy - nie posiadając odrębnej podmiotowości prawnej - występują w obrocie prawnym w imieniu i na rzecz macierzystej jednostki samorządu terytorialnego. Jest to widoczne zwłaszcza poprzez działalność kierownika danego zakładu budżetowego, który - jeśli otrzymał od macierzystej jednostki samorządowej stosowne umocowanie (pełnomocnictwo) - reprezentuje w obrocie właśnie tę jednostkę samorządu i działa w jej imieniu (oraz na jej rachunek).  

Z powyższych regulacji wynika, iż działalność samorządowego zakładu budżetowego jest w zasadzie przejawem działalności samej gminy, a nie odrębnego od gminy podmiotu. Zakład budżetowy jest jedynie narzędziem, za pomocą którego gmina realizuje nałożone na nią zadania.

Radca prawny z Bydgoszczy pomoże w sprawach egzekucji administracyjnych, interpretacji podatkowych, odzyskiwania VAT oraz opodatkowania pożyczek. Więcej o naszych usługach TUTAJ

 

O NAS

MFLegal Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach działalności prowadzonej przez naszych Partnerów. Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach skarg kasacyjnych, apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty, a także prawa medycznego spadkowego, rozwódów i odszkodowań.

KONTAKT