ODPOWIEDŹ NA SKARGĘ

Odpowiedź strony przeciwnej na skargę kasacyjną

Strona przeciwna może wnieść do sądu drugiej instancji odpowiedź na skargę kasacyjną w terminie dwutygodniowym od doręczenia jej skargi. W razie wniesienia skargi kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich odpowiedź na skargę mogą wnieść obydwie strony.

Po upływie terminu do wniesienia odpowiedzi lub po zarządzeniu doręczenia odpowiedzi skarżącemu, sąd drugiej instancji niezwłocznie przedstawia skargę kasacyjną i odpowiedź wraz z aktami sprawy Sądowi Najwyższemu. Do akt sprawy dołącza się dwa odpisy zaskarżonego orzeczenia z uzasadnieniem

Odpowiedź na skargę, może wnieść tylko strona „przeciwna”, a więc nie może tego skutecznie uczynić podmiot znajdujący się po tej samej stronie, co podmiot składający skargę (I PKN 21/96).

W każdej sprawie Sąd Najwyższy może zwrócić się do Prokuratora Generalnego o zajęcie na piśmie stanowiska co do skargi kasacyjnej wniesionej przez stronę i odpowiedzi na skargę. Prokurator Generalny lub wyznaczony przez niego prokurator przedstawia stanowisko w terminie trzydziestu dni, a jeżeli uzna, że wymaga tego ochrona praworządności, praw obywatelskich lub interesu publicznego, bierze udział w postępowaniu kasacyjnym.

Odpis pisma, o którym mowa wyżej, doręcza się stronom, które mogą się do niego ustosunkować w terminie czternastu dni, nie później jednak niż na rozprawie kasacyjnej.

Jeżeli jednen z dwóch pozwanych nie zaskarżył wyroku Sądu I instancji, zasądzającego świadczenie solidarnie, zaś sąd drugiej instancji zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że powództwo w stosunku do pozwanego skarżącego oddalił, to kasacja pozwanego, która wyroku sądu pierwszej instancji nie zaskarżył podlega odrzuceniu, choćby pozwany ten był powiadomiony o rozprawie apelacyjnej i otrzymał wyrok sądu drugiej instancji wraz z uzasadnieniem (II CZ 178/99).

Kasacja nie przysługuje interwenientowi ubocznemu od postanowienia sądu drugiej instancji oddalającego jego zażalenie na niedopuszczenie do udziału w sprawie wskutek uwzględnienia opozycji (III CZ 36/97).

Przed wniesieniem skargi kasacyjnej prosimy zapoznać się z ofertą usług radców prawnych zaprezentowaną tutaj.

O NAS

MFLegal Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach działalności prowadzonej przez naszych Partnerów. Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach skarg kasacyjnych, apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty, a także prawa medycznego spadkowego, rozwódów i odszkodowań.

KONTAKT

Adres:

ul. Karola Marcinkowskiego 1 lok. 2, 85-056 Bydgoszcz

Tel.:

537 705 790

Email:

kontakt@mflegal.pl