SKARGA KASACYJNA

Profesjonalne przygotowanie skargi kasacyjnej postępowaniu cywilnym.

Oferujemy Państwu pomoc w przygotowaniu skargi kasacyjnej, dzięki której będą Państwo mogli rozpocząć nadzwyczajny tryb weryfikacji prawomocnego rozstrzygnięcia. W swojej działalności kładziemy szczególny nacisk na indywidualne doradztwo względem każdego klienta.

Świadcząc profesjonalną i efektywną usługę stawiamy sobie za cel dobro naszych klientów gwarantując jednocześnie rzetelność i poufność. Dbając aby nasi klienci otrzymali profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych na najwyższym poziomie merytorycznym podchodzimy do każdej sprawy z pełnym zaangażowaniem. Opracowując skargę kasacyjną dążymy do osiągnięcia najlepszych rezultatów dla klienta, a dopasowując się do indywidualnych jego potrzeb zapewniamy elastyczność usługi.

 

Podmioty uprawnione do złożenia skargi kasacyjnej

Tylko strona, Prokurator Generalny lub Rzecznik Praw Obywatelskich może wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Wniesienie skargi kasacyjnej przez stronę wyłącza - w zaskarżonym zakresie - wniesienie skargi kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich.

Sprawy kasacyjne dla wniesienia skargi kasacyjnej

Skargę kasacyjną można wnieść od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego wyroku lub postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania kończących postępowanie.

Podstawy wniesienia skargi kasacyjnej

Skargę kasacyjną strona może oprzeć na następujących podstawach:...

Wymogi formalne skargi kasacyjnej

Skarga kasacyjna powinna zawierać oznaczenie orzeczenia, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości czy w części ...

Odpowiedź na skargę

Strona przeciwna może wnieść do sądu drugiej instancji odpowiedź na skargę kasacyjną w terminie dwutygodniowym od doręczenia jej skargi. W razie wniesienia skargi kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich odpowiedź na skargę mogą wnieść obydwie strony.

Opłaty sądowe

Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie. Przepisy ustawy przewidujące pobranie opłaty od pozwu lub wniosku wszczynającego postępowanie w sprawie stosuje się również do opłaty od skargi kasacyjne chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Przyjęcie do rozpoznania

Spełnienie wymagania konstrukcyjnego skargi kasacyjnej polega na złożeniu wniosku o przyjęcie skargi do rozpoznania oraz jakiegokolwiek uzasadnienia tego wniosku i tylko to podlega kontroli sądu drugiej instancji, gdyż merytoryczna ocena zasadności wniosku należy do Sądu Najwyższego orzekającego w przedmiocie przyjęcia skargi do rozpoznania.

Rozprawa kasacyjna

Sąd Najwyższy rozpoznaje skargę kasacyjną w składzie trzech sędziów. W pozostałych wypadkach Sąd Najwyższy orzeka w składzie jednego sędziego.

Rozstrzygnięcia w sprawie skargi kasacyjnej

Sąd Najwyższy rozpoznaje skargę kasacyjną w granicach zaskarżenia oraz granicach podstaw; w granicach zaskarżenia bierze jednak z urzędu pod rozwagę nieważność postępowania.

Poważne zagadnienia skargi kasacyjnej

Jeżeli przy rozpoznawaniu skargi kasacyjnej wyłoni się zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, Sąd Najwyższy może odroczyć wydanie orzeczenia i przekazać to zagadnienie do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi tego Sądu.

Odrzucenie skargi

Jeżeli pozew ulegał odrzuceniu albo istniała podstawa do umorzenia postępowania, Sąd Najwyższy uchyla wydane w sprawie wyroki oraz odrzuca pozew lub umarza postępowanie.

Sprawy nieuregulowane w postępowaniu ze skargi kasacyjnej

Jeżeli pozew ulegał odrzuceniu albo istniała podstawa do umorzenia postępowania, Sąd Najwyższy uchyla wydane w sprawie wyroki oraz odrzuca pozew lub umarza postępowanie.

O NAS

MFLegal Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach działalności prowadzonej przez naszych Partnerów. Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach skarg kasacyjnych, apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty, a także prawa medycznego spadkowego, rozwódów i odszkodowań.

KONTAKT