OPŁATY SĄDOWE

Opłaty sądowe za wniesienie skargi kasacyjnej.

Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie.Przepisy ustawy przewidujące pobranie opłaty od pozwu lub wniosku wszczynającego postępowanie w sprawie stosuje się również do opłaty od kargi kasacyjne chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Opłaty dzieli się na: stałe, stosunkowe lub podstawowe. Opłata stała: pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej (niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia).

Opłatę stosunkową: pobiera się w sprawach o prawa majątkowe, wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych.

Opłaty można wnosić:

  • w znaczkach opłaty sądowej, które można zakupić w kasie sądowej,
  • gotówką w kasie sądu,
  • przelewem na konto sądu odwoławczego.

Możliwość uiszczenia opląty sądowej w znaczka jest dopuszczalna pod warunkiem gdy jej wysokość nie przekracza kwoty 1500 zł. Znaczki należy nakleić na piśmie podlegającym opłacie sądowej, na pierwszej lub ostatniej stronie pisma w miejscu niezawierającym tekstu, jeden obok drugiego lub jeden pod drugim, w miarę możliwości bez odstępu.

W przypadku opłaty w kasie wymagane jest dołączenie dowodu - pokwitowania kasowego lub jego kopii do pisma sądowego, którego opłata dotyczy. Dokument ten należy wymienić na liście załączników do tego pisma.

Jeżeli dokonano przelewu na rachunek bankowy należy w treści przelewu wpisać sygnaturę akt sprawy, której wpłata dotyczy. W przypadku braku sygnatury akt należy w treści przelewu określić dokładnie wydział, w którym toczy się postępowanie lub do którego został złożony wniosek oraz podać dane personalne osoby obowiązanej do uiszczenia opłaty. Kopię przelewu należy dołączyć do pisma sądowego, którego opłata dotyczy. Dokument ten należy wymienić na liście załączników do tego pisma.

W razie wniesienia skargi kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich koszty procesu w postępowaniu kasacyjnym podlegają wzajemnemu zniesieniu.

Oferujemy usługi przygotowania dla Państwa skargi kasacyjnej. W tym celu prosimy zapoznać się z ofertą usług radców prawnych zaprezentowaną tutaj.

O NAS

MFLegal Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach działalności prowadzonej przez naszych Partnerów. Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach skarg kasacyjnych, apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty, a także prawa medycznego spadkowego, rozwódów i odszkodowań.

KONTAKT

Adres:

ul. Karola Marcinkowskiego 1 lok. 2, 85-056 Bydgoszcz

Tel.:

537 705 790

Email:

kontakt@mflegal.pl