PODMIOTY UPRAWNIONE DO WNIESIENIA SKARGI KASACYJNEJ

Osoby, które mogą wnieść skargę kasacyjną w postępowaniu cywilnym

Tylko strona, Prokurator Generalny lub Rzecznik Praw Obywatelskich może wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Wniesienie skargi kasacyjnej przez stronę wyłącza - w zaskarżonym zakresie - wniesienie skargi kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona może oczywiście wnieść skargę osobiście lub przez pełnomocnika. Udzielenie pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania strony w określonej sprawie, bez ograniczenia jego zakresu, oznacza umocowanie pełnomocnika także do sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej (III CZ 13/2006).

Spod kontroli kasacyjnej Sądu Najwyższego w okolicznościach tej sprawy uchyla się możliwość bezpośredniej oceny prawidłowości określenia kręgu podmiotów, które powinny brać udział w postępowaniu wieczystoksięgowym. Nie oznacza to jednak braku potrzeby rozważenia, czy po stronie wnoszącego kasację występuje w ogóle interes prawny w zaskarżeniu orzeczenia (tzw. w nauce prawa procesowego „gravamen”) (I CKN 88/96). Podmiotowi, który nie był stroną postępowania, nie przysługuje kasacja od postanowienia o odrzuceniu apelacji (I PZ 49/99).

Ponadto nie jest dopuszczalna skarga interwenienta ubocznego występującego po stronie pozwanej, wniesiona od wyroku reformatoryjnego uwzględniającego powództwo w następstwie jego uznania przez pozwaną w postępowaniu apelacyjnym (I CKN 658/97).

Współpozwanemu w procesie nie przysługuje prawo zaskarżenia wyroku w części oddalającej powództwo w stosunku do pozostałego pozwanego także wówczas, gdy uwzględnienie powództwa w całości lub w części wpływa na zakres odpowiedzialności tego skarżącego. Zaskarżenie wyroku w części oddalającej powództwo wobec innych pozwanych może nastąpić tylko przez powoda (II CKN 1413/2000).

Jeżeli jednen z dwóch pozwanych nie zaskarżył wyroku Sądu I instancji, zasądzającego świadczenie solidarnie, zaś sąd drugiej instancji zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że powództwo w stosunku do pozwanego skarżącego oddalił, to kasacja pozwanego, która wyroku sądu pierwszej instancji nie zaskarżył podlega odrzuceniu, choćby pozwany ten był powiadomiony o rozprawie apelacyjnej i otrzymał wyrok sądu drugiej instancji wraz z uzasadnieniem (II CZ 178/99).

Kasacja nie przysługuje interwenientowi ubocznemu od postanowienia sądu drugiej instancji oddalającego jego zażalenie na niedopuszczenie do udziału w sprawie wskutek uwzględnienia opozycji (III CZ 36/97).

Jeżeli poszukują Państwo prawnika w celu przygotowania skargi kasacyjnej prosimy zapoznać się z ofertą usług radców prawnych zaprezentowaną tutaj.

O NAS

MFLegal Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach działalności prowadzonej przez naszych Partnerów. Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach skarg kasacyjnych, apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty, a także prawa medycznego spadkowego, rozwódów i odszkodowań.

KONTAKT

Adres:

ul. Karola Marcinkowskiego 1 lok. 2, 85-056 Bydgoszcz

Tel.:

537 705 790

Email:

kontakt@mflegal.pl