PODSTAWY ROZWODU

1. WSTĘP

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stara się chronić małżeństwo i rodzinę w wielu swoich przepisach między innymi poprzez ograniczenie prawa do rozwodu na skutek wprowadzenie podstaw ich dopuszczalności. Takie ograniczenie nie jest sprzeczne z prawem do ochrony życia prywatnego i rodzinnego, bowiem wynika z traktowania małżeństwa jako instytucji, a nie tylko jako umowy, której istnienie zależne jest wyłącznie od woli małżonków.

Ustawodawca troszcząc się o trwałość i prawidłowe funkcjonowanie małżeństwa, aby rodzina mogła w należyty sposób spełniać swe zadania wobec wchodzących w jej skład osób i wobec społeczeństwa, jednocześnie chce uniknąć negatywnych zjawisk występujących w rzeczywistości społecznej, które polegają na dezorganizacji życia rodzinnego i powstaniu patologicznego układu stosunków w małżeństwie i w rodzinie.

2. PODSTAWY

Orzeczenie rozwodu jest dopuszczalne, gdy sąd ustali, że pożycie małżeńskie uległo zupełnemu i trwałemu rozkładowi. Obie te cechy rozkładu muszą wystąpić łącznie. Także jednocześnie nie mogą wystąpić okoliczności, które uniemożliwiają orzeczenie rozwodu. Decyduje w tym przedmiocie stan w chwili zamknięcia rozprawy.

3. POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

Pożycie małżeńskie to ogół więzi między małżonkami w sferze duchowej, fizycznej i gospodarczej. Wspólne pożycie polega na istnieniu między małżonkami łączności psychicznej oraz wzajemnych pozytywnych uczuć takich jak miłość, szacunek, zaufanie, obejmuje także współżycie fizyczne, a w dziedzinie gospodarczej ma wyraz w prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego a czasami w prowadzeniu wspólnej działalności zarobkowej czy gospodarczej.

O pozostawaniu małżonków we wspólnym pożyciu można mówić mimo braku któregoś z elementów wspólnoty. Pożycie małżeńskie utrzymane jest także wtedy, gdy małżonkowie nie realizują wprawdzie więzi gospodarczej na przykład z powodu pracy w odległych od siebie miejscach, ale istnieją między nimi powiązania o charakterze osobistym.

Podobnie mają się rzeczy w przypadku ustania więzi fizycznych, na przykład z powodu choroby czy podeszłego wieku. W razie zupełnego braku więzi duchowej i fizycznej pozostały pewne elementy więzi gospodarczej, rozkład pożycia może być mimo to uznany za zupełny, jeśli utrzymanie elementów więzi gospodarczej wywołane zostało szczególnymi czy okolicznościami. Jednakże sporadyczne stosunki fizyczne między małżonkami z reguły wskazują, że rozkład pożycia nie jest jeszcze zupełny.

Jeżeli poszukują Państwo pomocy prawnej w sprawach rodzinnych prosimy zapoznać się z ofertą usług radców prawnych z Bydgoszczy zaprezentowaną tutaj.

O NAS

MFLegal Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach działalności prowadzonej przez naszych Partnerów. Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach skarg kasacyjnych, apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty, a także prawa medycznego spadkowego, rozwódów i odszkodowań.

KONTAKT