WŁADZA RODZICIELSKA PO ROZWODZIE

1. WSTĘP

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków obowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy jednemu z rodziców ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka.

2. WSPÓLNE MAŁOLETNIE DZIECI

Małoletni to taki, który nie jest pełnoletni, a pełnoletnim jest kto ukończył lat 18. Dodatkowo przez zawarcie małżeństwa małoletnia kobieta uzyskuje pełnoletność i nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa.

Wspólnymi dziećmi są dzieci urodzone zarówno w czasie małżeństwa jak i przed lub po nim, a także przysposobione przez oboje małżonków oraz jednego z małżonków przysposobione przez drugiego z małżonków.

3. POWIERZENIE WŁADZY RODZIECIELSKIEJ OBOJGU RODZICOM

Dopuszczalne jest także pozostawienie pełni władzy rodzicielskiej obojgu rozwiedzionym małżonkom. Takiego rozstrzygnięcia nie można jednak traktować jako reguły. Wymaga ono bowiem ustalenia, że stosunek wzajemny małżonków oraz inne okoliczności, a przede wszystkim ich dotychczasowy stosunek do dzieci oraz wzajemne kontakty w tym zakresie, zapewniają szansę zgodnego wykonywania przez oboje rodziców władzy rodzicielskiej wspólnie, w sposób odpowiadający dobru dziecka i interesowi społecznemu.

4. POWIERZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ JEDNEMU Z MAŁŻONKÓW

W wypadku powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej tylko jednemu z nich sąd obowiązany jest określić w wyroku w sposób konkretny, do jakich obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka ogranicza władzę rodzicielską drugiego rodzica. Także przy powierzeniu wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rozwiedzionych rodziców drugi małżonek zachowuje w niej udział, z tym jednak zastrzeżeniem, że w takim wypadku jego władza rodzicielska nie dotyczy majątku, w stosunku zaś do osoby dziecka powinna być w wyroku orzekającym rozwód ograniczona do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka.

5. NIEBEZPIECZEŃSTWO KONFLIKTÓW

Jeżeli na tle okoliczności sprawy niebezpieczeństwo konfliktów przy wspólnym wykonywaniu władzy rodzicielskiej przez oboje małżonków, nawet w ograniczonym zakresie, okaże się o tyle realne, że sąd uzna za wskazane w ogóle wyłączyć drugiego małżonka od udziału we władzy rodzicielskiej, można to osiągnąć - jeżeli są do tego podstawy - przez pozbawienie go władzy rodzicielskiej, dopuszczalne także w wyroku orzekającym rozwód. Orzekając rozwód, sąd może również wydać zarządzenie ograniczające władzę rodzicielską .

W razie zmiany okoliczności, uzasadniającej potrzebę zmiany rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej zamieszczonego w wyroku orzekającym rozwód, może to uczynić sąd opiekuńczy.

6. USTALENIE WINY

Ustalenie winy nie jest obojętne przy rozstrzygnięciu o władzy rodzicielskiej. Ustalenie winy może mieć wpływ na rozstrzygnięcie, lecz nie jest samo przez się czynnikiem decydującym, jest raczej jedną z okoliczności, które sąd musi rozważyć, aby prawidłowo rozstrzygnąć o prawach i obowiązkach obojga małżonków w stosunku do ich małoletnich dzieci. Jest zupełnie do pomyślenia, że sąd powierzy wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi temu z małżonków, który jest winny rozwodu, jeśli dobro dzieci będzie tego wymagało.

7. POPRZEDNIE ORZECZENIA

Okoliczność, że obowiązek alimentacji dzieci został uregulowany prawomocnym wyrokiem przed wszczęciem sprawy o rozwód, nie zwalnia sądu orzekającego rozwiązanie małżeństwa od rozstrzygnięcia tej kwestii w wyroku rozwodowym. Jednakże jeśli w tym zakresie nie zaszła zmiana stosunków, sąd ten powinien stwierdzić w sentencji, że świadczenia alimentacyjne są określone w poprzednio wydanym wyroku. W razie natomiast zmiany stanu faktycznego, uzasadniającego modyfikację wysokości alimentów, sąd orzekający rozwód powinien nawiązać do wyroku zasądzającego alimenty, aby uniknąć w ten sposób wątpliwości przy egzekucji.

8. OSOBISTY KONTAKT

Powierzenie jednemu z rodziców w wyroku rozwodowym lub w wyroku unieważniającym małżeństwo wykonywania władzy rodzicielskiej nie pozbawia drugiego z rodziców prawa do osobistego kontaktowania się z dzieckiem. Stąd wyraźne określenie tego uprawnienia w wyroku jest zbędne. Wyłączenie lub ograniczenie osobistej styczności rodziców z ich dzieckiem może być orzeczone jedynie w przypadku pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej lub ograniczenia tej władzy, a nie w przypadku powierzenia jej w wyroku rozwodowym lub wyroku unieważniającym małżeństwo jednemu z rodziców.

9. WIELOŚĆ DZIECI

Sąd w wyroku rozwodowym ma obowiązek unormować kwestię alimentów w stosunku do każdego z dzieci z osobna. Orzeczony obowiązek alimentacyjny nie dotyczy już udziału małżonków w kosztach utrzymania rodziny, która z chwilą orzeczenia rozwodu przestaje istnieć, lecz dotyczy obowiązku alimentacyjnego każdego z rodziców wobec każdego ze swych dzieci.

10. ALIMENTY

W wyroku rozwiązującym małżeństwo przez rozwód sąd z urzędu orzeka, w jakiej wysokości każde z małżonków obowiązane jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Wprawdzie dziecko może żądać świadczeń alimentacyjnych od żony swego ojca nie będącej jego matką, jeżeli odpowiada to zasadom współżycia społecznego, jednakże z roszczeniem takim może wystąpić tylko dziecko w odrębnym procesie. Nie może natomiast sąd orzekać o tych roszczeniach w procesie rozwodowym. W procesie rozwodowym sąd orzeka z urzędu o alimentach dla dziecka, które pochodzi od obojga małżonków. Takich świadczeń dziecko może dochodzić od swego ojczyma lub macochy tylko w odrębnym procesie.

Okoliczność, że obowiązek alimentacji dzieci został uregulowany prawomocnym wyrokiem przed wszczęciem sprawy o rozwód, nie zwalnia sądu orzekającego rozwiązanie małżeństwa od rozstrzygnięcia tej kwestii w wyroku rozwodowym. Jednakże jeśli w tym zakresie nie zaszła zmiana stosunków, sąd ten powinien stwierdzić w sentencji, że świadczenia alimentacyjne są określone w poprzednio wydanym wyroku. W razie natomiast zmiany stanu faktycznego, uzasadniającego modyfikację wysokości alimentów, sąd orzekający rozwód powinien nawiązać do wyroku zasądzającego alimenty, aby uniknąć w ten sposób wątpliwości przy egzekucji.

Sąd w wyroku rozwodowym ma obowiązek unormować kwestię alimentów w stosunku do każdego z dzieci z osobna. Orzeczony  obowiązek alimentacyjny nie dotyczy już udziału małżonków w kosztach utrzymania rodziny, która z chwilą orzeczenia rozwodu przestaje istnieć, lecz dotyczy obowiązku alimentacyjnego każdego z rodziców wobec każdego ze swych dzieci.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą usług radców prawnych z Bydgoszczy zaprezentowaną tutaj.

O NAS

MFLegal Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach działalności prowadzonej przez naszych Partnerów. Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach skarg kasacyjnych, apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty, a także prawa medycznego spadkowego, rozwódów i odszkodowań.

KONTAKT