WYŁĄCZENIA ROZWODU

Rozkład pożycia można uznać za trwały wtedy, kiedy ocena oparta na doświadczeniu życiowym pozwala uznać, że wobec okoliczności konkretnej sprawy powrót małżonków do pożycia nie nastąpi. Na uwadze należy przy tym mieć indywidualne cechy charakteru małżonków.

Okoliczności konkretnej sprawy mogą uzasadniać stwierdzenie, że mimo przeświadczenia jednego z małżonków, iż możliwy jest powrót do wspólnego pożycia, rozkład, jaki nastąpił, jest zupełny i trwały. Zależeć to może od oceny stanowiska drugiego z małżonków.

Jeżeli od szeregu lat między małżonkami nie istnieje żadna więź duchowa, fizyczna ani gospodarcza, to rozkład ich pożycia należy uznać za zupełny. Fakt, że stan taki trwa już przeszło wiele lat, że małżonka współżyje z innym mężczyzną i ma z nim dziecko, że o alimenty dla dzieci musiała przeciwko mężowi występować do sądu, nie pozwala przyjąć, by istniało jakiekolwiek realne prawdopodobieństwo, że strony powrócą do współżycia, a zatem rozkład pożycia stron należy uznać za trwały. To, że mąż subiektywnie uważa, że powrót stron do współżycia jest możliwy, nie może przesądzać sprawy, póki mąż nie przedstawi przekonywującej motywacji swego stanowiska. Gdyby przyjąć, że samo oświadczenie strony w procesie o rozwód, iż podjęcie współżycia uważa jeszcze za możliwe, przesądza o nietrwałości rozkładu, to orzeczenie rozwodu bez zgody nawet ponoszącej wyłączną winę strony pozwanej, byłoby we wszystkich sprawach wykluczone.

2. WIĘZI

Rozkład jest zupełny, gdy nie istnieje między małżonkami więź duchowa, fizyczna ani gospodarcza. Gdy jednak przy zupełnym braku więzi duchowej i fizycznej pozostały pewne elementy więzi gospodarczej, rozkład pożycia może być mimo to uznany za zupełny, jeśli utrzymanie elementów więzi gospodarczej wywołane zostało szczególnymi okolicznościami. Natomiast nawet sporadyczne tylko stosunki fizyczne między małżonkami z reguły będą wskazywać, że rozkład pożycia nie jest jeszcze zupełny.

Do uznania, że rozkład jest trwały, nie jest konieczne stwierdzenie, że powrót małżonków do pożycia jest bezwzględnie wyłączony. Wystarczy oparta na doświadczeniu życiowym ocena, że w okolicznościach sprawy powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi. Należy przy tym mieć na uwadze indywidualne cechy charakteru małżonków.

3. POWODY ROZKŁADU

Ocena trwałości rozkładu pożycia stron wymaga wyjaśnienia powodów, które wywołały rozkład. Jako założenie należy przyjąć, że tylko ważne powody mogą doprowadzić do powstania zupełnego i trwałego rozkładu. Za ważne powody można uznać takie tylko zachowanie się lub stan stron, które w świetle doświadczenia życiowego zazwyczaj rozkład pożycia małżeńskiego wywołują i mogą być uznane za ważne powody rozkładu pożycia.

Przy wyjaśnianiu powodów rozkładu pożycia małżeńskiego oraz jego zupełności i trwałości należy mieć na względzie, że wprawdzie czasem jedno zdarzenie bywa powodem rozkładu, zazwyczaj jednak takim powodem są fakty powtarzające się albo fakty różnego rodzaju. Poszczególne fakty (jak np. trwała odmowa współżycia małżeńskiego) mogą być skutkiem innych faktów, niezależnie jednak od tego same mogą także stanowić ważny powód rozkładu.

4. ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA

Sąd zawiesza postępowanie o rozwód, jeśli nabierze przekonania, że istnieją widoki na utrzymanie wspólnoty małżeńskiej. Dotyczyć to może więc takiej tylko sytuacji w procesie rozwodowym, gdy materiał zebrany w sprawie nie przekonuje jeszcze sądu dostatecznie, aby występujące w pożyciu stron objawy rozkładu kwalifikowały go jako rozkład trwały oraz wtedy, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że negatywne ustosunkowanie się do dalszego współżycia obu małżonków lub też jednego z nich, jeśli tylko on odmawia współżycia, może jeszcze ulec zmianie. Toczący się między stronami proces rozwodowy jest niewątpliwie czynnikiem, który oddziaływa ujemnie na psychikę stron, potęguje zadrażnienie w stosunkach między nimi i wpływa negatywnie na istniejące jeszcze ewentualne możliwości pogodzenia się małżonków. Zawieszenie postępowania i połączone z tym wyeliminowanie ze stosunków między małżonkami dodatkowych zadrażnień związanych z procesem ułatwia małżonkom spokojną ocenę, czy istnieje jeszcze jakaś łącząca ich więź oraz czy pożycie małżeńskie może być przywrócone.

Jeżeli poszukują Państwo pomocy prawnej w sprawach rodzinnych prosimy zapoznać się z ofertą naszych usług zaprezentowaną tutaj.

O NAS

MFLegal Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach działalności prowadzonej przez naszych Partnerów. Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach skarg kasacyjnych, apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty, a także prawa medycznego spadkowego, rozwódów i odszkodowań.

KONTAKT