PODMIOTY UPRAWNIONE DO WNIESIENIA SPRZECIWU OD NAKAZU ZAPŁATY

Osoby, które mogą wnieść sprzeciw w postępowaniu cywilnym upominawczym.

Uprawnionymi do wniesienia sprzeciwu jest pozwany Pozwanemu doręcza się nie tylko nakaz zapłaty, ale i pozew oraz pouczenie o sposobie wniesienia sprzeciwu i skutkach niezaskarżenia nakazu.

Powód nie ma obowiązku uiszczenia opłaty kancelaryjnej za odpis nakazu zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym, jeśli zgłasza wniosek o nadanie nakazowi klauzuli wykonalności, załączając do wniosku odpis nakazu doręczony mu uprzednio i nadający się do wykorzystania (III CZP 44/73).

Jeżeli doręczenie nakazu zapłaty nie może nastąpić sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty, a przewodniczący podejmuje odpowiednie czynności.

Jeżeli po wydaniu nakazu zapłaty okaże się, że pozwany w chwili wniesienia pozwu nie miał zdolności sądowej, zdolności procesowej albo organu powoła-nego do jego reprezentowania, a braki te nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie zgodnie z przepisami kodeksu, sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty i wydaje odpowiednie postanowienie

Jeżeli poszukują Państwo prawnika w celu przygotowania sprzeciwu prosimy zapoznać się z ofertą usług radców prawnych zaprezentowaną tutaj.

O NAS

MFLegal Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach działalności prowadzonej przez naszych Partnerów. Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach skarg kasacyjnych, apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty, a także prawa medycznego spadkowego, rozwódów i odszkodowań.

KONTAKT