APELACJA

Profesjonalne sporządzenie apelacji w postępowaniu cywilnym.

Oferujemy Państwu pomoc w przygotowaniu apelacji cywilnej, dzięki której będą Państwo mogli rozpocząć tryb weryfikacji nieprawomocnego rozstrzygnięcia. W swojej działalności kładziemy szczególny nacisk na indywidualne doradztwo względem każdego klienta.

Dokładając wszelkich starań aby usługa przygotowania apelacji była profesjonalna i efektywna naszym celem jest dobro naszych klientów, rzetelność i poufność. Dbając aby nasi klienci otrzymali pomoc prawną w rozwiązywaniu problemów prawnych poprzez sporządzenie apelacji na najwyższym poziomie merytorycznym podchodzimy do każdej sprawy z pełnym zaangażowaniem. Przygotowując apelację dążymy do osiągnięcia najlepszych rezultatów dla klienta, a dopasowując się do indywidualnych jego potrzeb zapewniamy elastyczność usługi.

 

Podmioty uprawnione do złożenia apelacji

Uprawnionymi do wniesienia apelacji są przede wszystkim strony procesowe, a co do współuczestnictwa procesowego - również samodzielnie każdy ze współuczestników. Jednakże współuczestnik sporu nie jest uprawniony do wniesienia apelacji przeciwko drugiemu współuczestnikowi, występującemu po tej samej stronie procesowej, nawet jeżeli rozstrzygnięcie sądu odnoszące się do drugiego współuczestnika oddziaływało na jego prawa lub obowiązki.

Sprawy apelacyjne

Apelację można wnieść od wyroku w procesie i postanowienia co do istoty sprawy wydanego w postępowaniu nieprocesowym (bezspornym).

Podstawy wniesienia apelacji

Apelację można oprzeć na następujących podstawach: naruszenie prawa materialnego przez błędną jego wykładnie lub niewłaściwe zastosowanie ...

Wymogi formalne apelacji

Apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać ...

Odpowiedź na apelację

Po doręczeniu apelacji stronie przeciwnej sąd pierwszej instancji przedstawia niezwłocznie akta sprawy sądowi drugiej instancji.

Opłaty sądowe od apelacji

Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie. Całą opłatę pobiera się od pozwu i pozwu wzajemnego oraz wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Przepisy ustawy przewidujące pobranie opłaty od pozwu lub wniosku wszczynającego postępowanie w sprawie stosuje się również do opłaty od apelacji.

Rozprawa apelacyjna

Rozpoznanie sprawy następuje w składzie trzech sędziów zawodowych. Postanowienia dotyczące postępowania dowodowego na posiedzeniu niejawnym wydaje sąd w składzie jednego sędziego.

Nieważność postępowania przy apelacji

Katalog podstaw nieważności ma charakter zamknięty i obejmuje tylko bezwzględne przesłanki procesowe. Tymczasem legitymacja procesowa jest pozytywną przesłanką jurysdykcyjną, podlegającą ocenie na podstawie przepisów prawa materialnego, zatem jej ewentualny brak skutkuje oddaleniem powództwa, a nie odrzuceniem pozwu.

Nowe okoliczności

Sąd drugiej instancji może pominąć nowe fakty i dowody, jeżeli strona mogła je powołać w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, chyba że potrzeba powołania się na nie wynikła później.

Rozstrzygnięcia

Sąd drugiej instancji rozpoznaje sprawę w granicach apelacji; w granicach zaskarżenia bierze jednak z urzędu pod uwagę nieważność postępowania.

Odrzucenie apelacji

Sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelację wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Wstrzymanie wykonania wyroku

W razie wniesienia skargi kasacyjnej, gdyby na skutek wykonania orzeczenia stronie mogła być wyrządzona niepowetowana szkoda, sąd drugiej instancji może wstrzymać wykonanie zaskarżonego orzeczenia do czasu ukończenia postępowania kasacyjnego lub uzależnić wykonanie tego orzeczenia - a w razie oddalenia apelacji także orzeczenia sądu pierwszej instancji – od złożenia przez powoda stosownego zabezpieczenia. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Zagadnienie prawne

Jeżeli przy rozpoznawaniu apelacji powstanie zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, sąd może przedstawić to zagadnienie do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu, odraczając rozpoznanie sprawy. Sąd Najwyższy władny jest przejąć sprawę do rozpoznania albo przekazać zagadnienie do rozstrzy-gnięcia powiększonemu składowi tego Sądu.

Sprawy nieuregulowane

Jeżeli nie ma szczególnych przepisów o postępowaniu przed sądem drugiej instancji, do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed sądem pierwszej instancji.

O NAS

MFLegal Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach działalności prowadzonej przez naszych Partnerów. Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach skarg kasacyjnych, apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty, a także prawa medycznego spadkowego, rozwódów i odszkodowań.

KONTAKT