SPÓŁKA NA WSCHODZIE

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w dziedzinie prawa handlowego na wschodzie. Oferujemy Państwu pomoc w sprawach nadzoru i interpretacji prawa wschodniego, głównie rosyjskiego i ukraińskiego. Udzielając pomocy prawnej zwaracamy szczególną uwagę na indywidualne doradztwo względem każdego klienta. Dokładając najwyższej staranności w celu zapewnienia ochrony praw naszych klientów zapewniamy, że podejmowane przez nasz zespoł działania spełniają wszystkie prawne wymagania.

Pomagamy w sprawach spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, kontraktów i spraw celnych.

 

Zarys spółki z o.o. w Rosji

Zgodnie z przepisami prawa Federacji Rosyjskiej spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółka, której kapitał zakładowy dzieli się na udziały o wysokości określonej w dokumentach założycielskich, a jej wspólnicy ponoszą ryzyko szkody w związku z działalnością spółki jedynie w zakresie wartości przysługujących im udziałów. Podobnie jak w Polsce jest to spółka kapitałowa, której kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dzieli się na udziały, których wysokość określa się w dokumentach założycielskich.

Ogólne postanowienia o rosyjskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

W rosyjskiej spółce z o.o. wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki i nie ponoszą ryzyka strat związanych z działalnością spółki w granicach wartości należnych ich udziałów w kapitale zakładowym. Rosyjska spółka z o.o. może posiadać własny majątek, a także może w swoim imieniu nabywać i wykonywać majątkowe i osobiste niemajątkowe prawa, zaciągać zobowiązania, być powodem i pozwaną.

Odpowiedzialność spółki

Rosyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. Spółka nie odpowiada za zobowiązania swoich wspólników...

Firma i siedziba spółki

Spółka powinna mieć pełną i skróconą firmę w języku rosyjskim. Spółka może mieć także firmę w innych językach. Pełna forma powinna zawierać pełną nazwę spółki z określeniem "z ograniczoną odpowiedzialnością". ...

Oddział i przedstawicielstwo

Rosyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może tworzyć przedstawicielstwa na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki, podjętej większością nie mniejszą niż dwie trzecie głosów. Utworzenie oddziałów i przedstawicielstw na terenie Federacji Rosyjskiej następuję na podstawie przepisów dotyczących spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i innych przepisów federalnych.

Spółki córki i spółki zależne

Rosyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może posiadać spółki córki i spółki zależne na prawach osób prawnych na terenie Rosji i poza nią.

Wspólnicy spółki

Wspólnikami w rosyjskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być osoby fizyczne i prawne. Prawo federalne może ograniczać udział pewnych podmiotów. Organy państwowe i samorządowe nie mogą wchodzić do spółek, o ile inaczej nie określono w przepisach.

Prawa wspólników spółki

Wspólnicy rosyjskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają prawo uczestniczyć w kierowaniu sprawami spółki, otrzymywać informację o działalności spółki z zaznajamiać się z księgami rachunkowymi...

Prawa wspólników spółki część II

Oprócz ustawowych praw, statut może przewidywać nadanie wspólnikom dodatkowych praw. Mogą one być przewidziane w momencie formułowania statutu lub w drodze jednogłośnej uchwały wszystkich wspólników. Dodatkowe prawa wspólnika w przypadku sprzedaży udziału nie przechodzą na następcę.

Prawa wspólników spółki część III

Założyciele (wspólnicy) rosyjskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają prawo zawrzeć porozumienie o wykonywaniu praw wsplóników, który będzie regulowało sposób wykonywania ich praw, w tym głosowania, sprzedaży udziału, zarządzania. Taki dokument wymaga formy pisemnej i podpisu wszystkich wspólników.

Obowiązki wspólników spółki

Obowiązki wspólników rosyjskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obejmują przede wszystkim opłacenie udziału w kapitale oraz nieujawnianie informacji o dzałalności spółki. Oprócz obowiązków ustawowych statut może przewidywać inne obowiązki (dodatkowe).

O NAS

MFLegal Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach działalności prowadzonej przez naszych Partnerów. Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach skarg kasacyjnych, apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty, a także prawa medycznego spadkowego, rozwódów i odszkodowań.

KONTAKT